Arbejdsområder

 

I følgende arbejdsområder er der til hvert område nedsat en arbejdsgruppe, der skal være med til at danne det fundament, som Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde skal bygge videre på:

√  It-sikkerhed
√  It-arkitektur
√  It-kontraktstyring
√  Bredbånd
√  Aula, folkeskolernes nye kommunikationsplatform


It-sikkerhedsgruppen, herunder underarbejdsgruppe for databehandleraftaler (standardskabeloner), awareness og generel arbejdsgruppe vedrørende ISO27001, GDPR mv., har til formål at samle viden og erfaring fra de deltagende kommuner og bruge den erfaring til best practices og standardiserede arbejdsmetoder. 

Der arbejdes bl.a. med: KL-sikkerhedsprogrammet (Baselineanalyse), ISO 27001, Standard databehandleraftaler (baseret på KOMBIT/KL), Awareness og DPO (Persondataforordningen).


Arbejdsgruppen arbejder for fælles standardarder og indsatser for:

 • Sikkerhedspolitik (ISO)
 • Databehandleraftaler
 • DPO-samarbejde
 • Awareness-indsatser
 • Benchmarking (Baseline)


It-arkitekturgruppen skal være med til at indfri KL’s mål med ”den fælleskommunale rammearkitektur”. Salget af KMD i 2009, og det at der generelt kommer flere og flere it-systemer til, betyder, at vi står i en situation, hvor behovet for øget central strategisk styring af treenigheden arkitektur, sikkerhed og kontraker er nødvendigt.


Monopolbruddet alene kan (særligt nu) ikke indfri det økonomiske potentiale, der ligger i at sikre:

 • Sammenhængende it
 • Genbrug
 • Løsninger, der er lette at tilpasse
 • Flerleverandør setup


Et af de helt store skridt i den retning er at implementere en identity management-løsning – dvs. at arbejdsgangen omkring bruger- og adgangsstyring forsimples, så den lokale leder i et omfang selv kan stå for onboarding og offboarding af medarbejdere med få klik. Det vil spare ressourcer i service-desken og ude i organisationen samtidig med, at det sikrer et bedre overblik over, hvem der har adgang til hvad (altså øget sikkerhed).

Arkitekturgruppen er rådgivende i forhold til at professionalisere arbejdsgangene omkring vedligeholdelse og udvikling af vores systemlandskab og vil på sigt være med til at sikre øget omkostningseffektivitet på vores it-portefølje.   


Kontraktstyringsgruppen har til formål at udbrede fælles metoder, standarder og krav på tværs af digitaliseringssamarbejdet samt at samle viden og erfaring fra de deltagende kommuner og anvende dette til mere generelle retningslinjer og best practices.

Endvidere skal analyser af de eksisterende kontraktporteføljer resultere i et katalog over potentielle omkostningsminimerende tiltag. Dette kan eksempelvis være opsigelser af nuværende aftaler, fælles indkøb på tværs af samarbejdskommunerne mm. 


Gevinstpotentiale:

 • Overblik over kontrakter
 • Leverandørstyring
 • Understøttelse af fagområder
 • Kontraktvilkår
 • Retningslinjer for god contract management
 • Kommunikation til fagområder
 • Resultat/gevinst/værdier ved gruppens arbejde


Adgang til høje bredbåndshastigheder er nødvendigt for både borgere og virksomheder i et digitaliseret samfund. Mange borgere og virksomheder i de Nordsjællandske Kommuner oplever, at de ikke kan få den nødvendige dækning, fordi der ikke er bredbåndsudbydere i deres område, eller at de udbydere, der er, ikke tilbyder løsningerne af tilstrækkelig høj kvalitet målt på hastighed.

Et nyt teleforlig mellem regeringen og partier på Christiansborg forventes på plads inden sommerferien 2017. Det er imidlertid ikke forventningen, at der vil indgå forsyningspligt på bredbånd i teleforliget. Dette er et spørgsmål, som fortsat afventer EU-direktiver på området.

De nordsjællandske kommuner ønsker på baggrund af ovenstående at samarbejde om at sikre borgere og virksomheder i kommunerne adgang til bredbånd af tilstrækkelig høj kvalitet. Det skal her bemærkes at deltagelse i bredbåndsgruppens konkrete opgaver og leverancer er frivilligt og at de enkelte samarbejdskommuner tager stilling undervejs, når det er nødvendigt.
 

Gevinstpotentiale:

 • Dokumentere den faktiske dækning i kommunerne
 • Udarbejde best practice model


AULA er skolernes samarbejdsplatform, og arbejdsgruppen har til formål at understøtte AULA-projektejerne og AULA-styregrupper i de enkelte kommuner og til dels Styregruppen i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde med identificering af og løsning af opgaver.

AULA gruppen er en erfa-gruppe, der er opstået på initiativ af en række medarbejdere i samarbejdskommunerne og er endnu ikke formelt godkendt som værende en arbejdsgruppe af styregruppen, der afventer om der er grundlag for fælles løsning af opgaver inden der tages stilling til dette.

AULA-gruppens tidsplan følger tidsplanen for KOMBITS AULA program.


Gevinstpotentiale:

 • Identificering af opgaver i programmet
 • Sparing på tværs af kommunerne
 • Spare interne ressourcer
 • Synergieffekt med andre arbejdsgruppe
 • Parathedsundersøgelse
 • Planlægning af udrulning
 • Konfiguration/opsætning
 • Uddannelse
 • Udfasning af eksisterende systemer
 • Datamigrering

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies